توجه: تمام فصل ها در سایت قرار داده شدند.

 

فصل اول

در این بسته پاسخ تمرین ها ؛ کاردرکلاس ها و فعالیت های فصل اول ریاضی پایه یازدهم قرار گرفته است.

این بسته  اختصاصا برای رشته علوم تجربی پایه یازدهم منتشر گردیده است.

این بسته آموزشی حاوی جواب های فعالیت های ، کار در کلاس ها  و در نهایت تمارین کل فصل می باشد.

این بسته تمام بخش های موجود در فصل هندسۀ تحلیلی و جبر را پوشش می دهد.

داخل بسته شده که در انتهای این مطلب قرار دادیم سه بسته پی دی اف قرار دارد

اولین بسته مربوط به درس هندسه تحلیلی و دومین پی دی اف مربوط به درس دوم این فصل یعنی معادله درجه دوم و تابع درجه ۲ می باشد

در نهایت نیز آخرین درس یعنی درس سوم از فصل اول با عنوان معادلات گویا و معادلات رادیکالی بررسی شده است.

برای مشاهده سایر توضیحات و دانلود بقیه فصل ها به ادامه مطالب مراجعه نمایید:

 توجه:لینک های دانلود در پایین مطلب قرار دارند.

فصل دوم

در این بسته پاسخ تمرین ها ؛ کاردرکلاس ها و فعالیت های فصل دوم ریاضی پایه یازدهم قرار گرفته است.

این بسته اختصاصا برای رشته علوم تجربی پایه یازدهم منتشر گردیده است.

این بسته آموزشی حاوی جواب های فعالیتها ، کار در کلاسها و در نهایت تمارین کل فصل می باشد.

این بسته تمام بخش های موجود در فصل هندسە را پوشش می دهد.

در این بسته شما ابتدا با درس اول “ترسیم های هندسی” و سپس با درس دوم ”  استدلال و قضیهٔ تالس “ و در آخر درس سوم ” تشابه مثلث ها “ رو به رو می گردید.

در این بسته آموزشی که مربوط به فصل دوم با عنوان هندسه می باشد مطالب فوق العاده روان و مناسبی به صورت کاملا رنگی آماده شده است.

فصل سوم

در این بسته پاسخ تمرین ها ؛ کاردرکلاس ها و فعالیت های فصل سوم ریاضی پایه یازدهم قرار گرفته است.

این بسته اختصاصا برای رشته علوم تجربی پایه یازدهم منتشر گردیده است.

این بسته آموزشی حاوی جواب های فعالیت ها ، کار در کلاس ها و در نهایت تمارین کل فصل می باشد.

این بسته تمام بخش های موجود در مبحث تابع ؛ فصل سوم کتاب  را به صورت کامل و شبیه کتاب آموزش می دهد

در فصل سوم این کتاب با مواردی به نام تابع روبه رو می شویم که خود شامل سه درس کامل می باشد.

در این بسته شما ابتدا با درس اول ” آشنایی با برخی از انواع توابع “ و سپس با درس دوم ” وارون یک تابع و تابع یک به یک “ و در آخر درس سوم “اعمال جبری روی توابع “ رو به رو می گردید.

در این بسته آموزشی که مربوط به فصل سوم با عنوان تابع می باشد مطالب فوق العاده روان و مناسبی به صورت کاملا رنگی آماده شده است.

فصل چهارم

در این مقاله آموزشی  پاسخ تمارین و تمرین های آخر درس ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل چهارم ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است.

این بسته به طور اختصاصی برای رشته علوم تجربی پایه یازدهم منتشر گردیده است.

در این بسته آموزشی جامع شما میتوانید موارد متنوعی را پیدا کنید ؛ مواردی از قبیل پاسخ کامل و دقیق کار در کلاس ها و فعالیت های داخل فصل و همچنینتمرین های این فصل به طور کلی پاسخ و جواب داده شده است و همراه با ارائه نکات و موارد مربوطه ارائه شده است.

این بسته تمام بخش های موجود در مبحث مثلثات ؛ چهارمین فصل از کتاب  را به صورت کامل و و صفحاتی مشابه کتاب اصلی ، آموزش می دهد.

در فصل چهارم این کتاب با مواردی به نام مثلثات روبه رو می شویم که خود شامل سه درس جداگانه و کامل می باشد.

در این بسته شما ابتدا با اولین درس یعنی ” واحدهای اندازه گیری زاویه “ و سپس با درس دوم ” روابط تکمیلی بین نسبتهای مثلثاتی “ و در آخر سومین درس و بخش آموزشی با عنوان ” توابع مثلثاتی “ رو به رو می گردید.

توجه کنید که این بسته و حل تمرین فصل های قبل بسیار مناسب برای امتحانات ترم و پایان فصل  و همچنین منابع اصلی آزمون نوبت اول می باشد ، و این بسته ها کاربرد بسیار مهمی در امتحانات نوبت دوم و کنکورسراسری رشته تجربی خواهند داشت .

در این بسته آموزشی که مربوط به فصل چهارم با عنوان مثلثات می باشد مطالب فوق العاده روان و مناسبی به صورت کاملا رنگی آماده شده است.

فصل پنجم

در این مقاله آموزشی  پاسخ تمارین و تمرین های آخر درس ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل پنجم ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است.

این بسته به طور کاملا اختصاصی برای رشته علوم تجربی پایه یازدهم منتشر گردیده است.

در این بسته ویژه حل تمرین شما به صورت جامع میتوانید مواردی از قبیل پاسخ کامل و دقیق کار در کلاس ها و فعالیت های داخل دروس توابع نمایی و لگاریتمی و همچنین تمرین های این فصل به طور کلی پاسخ کامل را ببینید و همراه با آن نکات مربوط به هر سوال و پرسش و موارد مربوطه را ملاحظه نمایید.

این بسته تمام بخش های موجود در مبحث توابع نمایی و لگاریتمی ؛ پنجمین فصل از کتاب  را به صورت کامل و برا اساس کتاب آموزشی، آموزش می دهد.

در فصل پنجم این کتاب با مواردی به صورت کلی به نام تابع روبه رو می شویم که خود شامل سه درس جداگانه و کامل می باشد.

در این بسته شما ابتدا با درس اول آن یعنی ” تابع نمایی و ویژگی های آن “ و سپس با دومین درس  ” تابع لگاریتمی و ویژگی های آن “ و در آخر سومین درس و بخش آموزشی با عنوان ” نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی” رو به رو می گردید.

توجه کنید که این بسته و حل تمرین فصل های قبل بسیار مناسب برای امتحانات ترم و پایان فصل پنجم  و همچنین منابع اصلی آزمون نوبت دوم می باشد ، همانطور که گفته شد این بسته ها کاربرد بسیار مهمی در امتحانات نوبت دوم و کنکورسراسری رشته تجربی خواهند داشت .

فصل ششم

در این مقاله آموزشی پاسخ سوالات و تمرین های آخر فصل ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های فصل ششم ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است.

این بسته به طور کاملا اختصاصی برای رشته علوم تجربی پایه یازدهم منتشر گردیده است.

در این بسته ویژه حل تمرین به صورت گام به گام میتوانید مواردی از قبیل پاسخ های دقیق و کامل در مورد کار در کلاس ها و فعالیت های داخل دروس حد و پیوستگی و همچنین تمرین های پایان درسهای این فصل را به صورت کاملا رایگان ببینید و همراه با آن نکات مربوط به هر سوال و پرسش و موارد مربوطه دیگر را ملاحظه نمایید.

در فصل پنجم این کتاب با مواردی به صورت کلی به نام حد و پیوستگی روبه رو می شویم که خود شامل سه درس جداگانه و کامل می باشد.

توجه کنید که این بسته و حل تمرین فصل های قبل بسیار مناسب برای امتحانات فصل ششم  و همچنین منابع اصلی آزمون نوبت دوم می باشد ، همانطور که گفته شد این بسته ها کاربرد بسیار مهمی در امتحانات نوبت دوم و کنکورسراسری رشته تجربی خواهند داشت .

فصل هفتم

در این مقاله آموزشی پاسخ سوالات و تمرین های آخر فصل ؛ کاردرکلاسها و فعالیت های آخرین فصل یعنی فصل هفتم ریاضی پایه یازدهم ارائه شده است.

این بسته به طور کاملا اختصاصی برای رشته علوم تجربی پایه یازدهم منتشر گردیده است.

در این بسته ویژه حل تمرین به شیوه گام به گام موارد مختلف و عالی در زمینه پاسخ و ارائه نکات مهم به بخش های از جمله کار در کلاس ها و فعالیت های داخل دروس آمار و احتمال  و همچنین تمارین پایان درسهای فصل هفتم  را به صورت کاملا رایگان ببینید .

فصل هفتم کتاب ریاضی یازدهم ( آمار و احتمال ) شامل دو درس ویژه است ؛درس اول آن « احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل » و درس دوم و آخرین درس این کتاب « آمار توصیفی » است .

توجه کنید که این بسته و حل تمرین فصل های قبل بسیار مناسب برای امتحانات فصل هفتم  و همچنین منابع اصلی آزمون نوبت دوم می باشد ، همانطور که گفته شد این بسته ها کاربرد بسیار مهمی در امتحانات نوبت دوم و کنکورسراسری رشته تجربی خواهند داشت .

توجه: گام به گام متعلق به هیچ انتشاراتی نیست.

 

 

 

امنیت و صحت خرید شما به طور کامل توسط شرکت زرین پال (ZarinPal.com دارای مجوز رسمی اعتماد الکترونیک) و بانک طرف قرار داد تایید و تضمین میشود . زرین پال نوآورانه‌ترین، امن‌ترین، ساده‌ترین درگاه پرداخت اینترنتی !

 

فصل اول (650 تومان)
فصل دوم (650 تومان)   
 فصل سوم(650 تومان)  
فصل چهارم(650 تومان)   
فصل پنجم(650 تومان)  
فصل ششم (650 تومان)  
فصل هفتم(650 تومان)  

 

 گام به گام کامل ریاضی(4000 تومان)

هر گونه سوال٬ انتقاد و یا پیشنهاد را در بخش نظرات می توانید بیان کنید.